Procedura dotycząca elektronicznego systemu naliczania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

 

Procedura

dotycząca elektronicznego systemu naliczania opłaty za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego i rejestracji czasu pobytu dziecka 

w Przedszkolu nr 49 w Bielsku-Białej

 

Postanowienia wstępne

 

1. Naliczanie opłaty i rejestracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu prowadzona jest 

z wykorzystaniem systemu informatycznego WIZJA-NET, administrowanego przez dyrektora przedszkola pod nadzorem Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku – Białej.

2. System nalicza opłaty zgodnie z zawartą umową w sprawie ponoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. za każdą rozpoczętą godzinę dziennego pobytu, poza czasem bezpłatnej podstawy programowej.

3. W celu umożliwienia sprawnego przybycia i opuszczenia przedszkola przez dzieci i ich opiekunów, do rozpoczętych godzin pobytu dziecka w przedszkolu nie wlicza się łącznie 15 minutowego okresu dziennie.

4. Elektroniczny system rejestracji zapewnia identyfikację dziecka i automatycznie rejestruje jego czas pobytu w przedszkolu przy użyciu indywidualnych kart zbliżeniowych.

5. Do każdego dziecka przypisana jest jedna karta zbliżeniowa.

6. Karta jest własnością przedszkola i podlega zwrotowi w stanie nienaruszonym, po rozwiązaniu umowy w sprawie ponoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

7. Rodzic (opiekun prawny) przyjmujący w depozyt indywidualną kartę zbliżeniową, potwierdza własnoręcznym podpisem jej przyjęcie i zwrot w „Rejestrze Kart” prowadzonym przez przedszkole.

8. Istnieje możliwość odpłatnego zamówienia dodatkowych kart. 

 

Przyprowadzanie dziecka do Przedszkola

 

1. Osoba przyprowadzająca dziecko rejestruje wejście do przedszkola przykładając kartę zbliżeniową do czytnika niezwłocznie po wejściu do przedszkola.

2. W przypadku zapomnienia karty należy ten fakt zgłosić pracownikowi przedszkola 

i potwierdzić czas przyprowadzenia dziecka podpisem we wskazanym „Rejestrze pobytu dziecka w przedszkolu bez użycia karty”. 

 

Odbieranie dziecka z przedszkola

 

1. Osoba odbierająca dziecko rejestruje wyjście z przedszkola przykładając kartę zbliżeniową do czytnika przy wyjściu z przedszkola wraz z dzieckiem. 

2. W przypadku zapomnienia karty należy ten fakt zgłosić pracownikowi przedszkola

i potwierdzić czas odebrania dziecka podpisem we wskazanym „Rejestrze pobytu dziecka w przedszkolu bez użycia karty”. 

3. W przypadku popołudniowych uroczystości i spotkań organizowanych przez przedszkole, podczas których opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic (opiekun prawny) – kartę zbliżeniową przykłada się do czytnika w chwili przybycia rodzica (opiekuna prawnego) do przedszkola i przejęcia opieki nad dzieckiem.

 

Moduł dla rodziców (opiekunów prawnych)

 

1. Rodzice mają możliwość zalogowania się do systemu informatycznego i korzystania 

z modułu dla rodziców na stronie www://przedszkola.wizja.net.

2. Korzystanie z modułu umożliwi uzyskanie informacji o historii obecności dziecka oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

 

Postanowienia końcowe

 

1. W sytuacjach szczególnych, jak np. zgubienie/uszkodzenie karty rodzic (opiekun prawny) niezwłocznie powiadamia przedszkole o konieczności zamówienia 

i odpłatnego udostępnienia nowej karty.

2. W przypadku braku elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu 

i niepotwierdzenia czasu przyprowadzenia lub odebrania dziecka podpisem we wskazanym „Rejestrze pobytu dziecka w przedszkolu bez użycia karty” rodzic ponosi koszty maksymalnego czasu pobytu dziecka przed lub po zakończeniu bezpłatnej podstawy programowej.

3. Uchylanie się od elektronicznej rejestracji przyjścia i wyjścia będzie skutkowało rozwiązaniem zawartej z rodzicami (opiekunami prawnymi) umowy i skreśleniem dziecka z listy wychowanków.

4. Ze względu na prawidłową organizację pracy oraz żywienia zobowiązuje się rodziców (opiekunów prawnych) do respektowania wskazanych w umowie godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

5. Elektronicznej rejestracji pobytu w przedszkolu, dzieci dowożonych przez Gminę Bielsko-Biała, dokonują upoważnieni pracownicy przedszkola.

6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do zapoznania się i stosowania niniejszej procedury oraz do przekazania wszystkich niezbędnych informacji osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

7. Zapoznanie z niniejszą procedurą rodzice (opiekunowie prawni) potwierdzają własnoręcznym podpisem przy odbiorze karty.