Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt.: „EKOmiś”

Serdecznie zachęcamy dzieci wraz z rodzicami do stworzenia przestrzennej pracy misia z surowców wtórnych. Podpisane prace prosimy dostarczyć do dnia 18 listopada 2019r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego „EKOmiś

 • Organizator konkursu plastycznego

Organizatorem konkursu jest dyrektor Przedszkola nr 49 w Bielsku-Białej mgr Bogusława Kajstura. Koordynatorem konkursu jest nauczyciel Grupy „Motylki” mgr Agata Pajor.

 • Cele konkursu

Celem konkursu jest propagowanie ekologii, a także pobudzanie wyobraźni oraz inwencji twórczej dziecka i rodziców. Konkurs umożliwia ponadto wspólne przeżywanie radości i satysfakcji w gronie rodzinnym.

 • Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do wszystkich przedszkolaków Przedszkola nr 49 w Bielsku – Białej wraz z rodzinami.

 • Warunki przyjęcia

 1. Dziecko dostarcza wyłącznie jednego „EKOmisia”.

 2. EKOmiś” może być wykonany z różnorakich materiałów ekologicznych.

 3. EKOmiś” musi być wykonany własnoręcznie.

 4. Prace konkursowe należy dostarczyć wychowawcom grup do dnia 18 października 2019 r.

 5. Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem przedszkolaka.

 6. Przedszkole zastrzega sobie prawo do prezentowania prac w swojej placówce oraz na stronie internetowej przedszkola.

 • Kryterium oceny prac

Przy ocenie prac Jury konkursu będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

 1. zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminem

 2. oryginalność wykonanej pracy;

 3. estetykę wykonania pracy;

 4. kreatywność;

 5. wkład dziecka w wykonaną pracę.

 • Nagrody

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody oraz dyplomy.

 • Kryterium przyznawania punktów

 • Każdej pracy konkursowej zgłoszonej przez Rodzinę do konkursu zostaje nadany numer porządkowy.

 • Członkowie Jury na kartach punktacji mogą przyznawać punkty zgodnie z upodobaniami od 1 do 5.

 • Najwięcej punktów otrzymuje najlepsza praca zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie konkursu.

 • Każdy członek Jury głosuje indywidualnie.

 • Głosy zlicza Komisja Konkursowa.

 • Głosowanie jest tajne.

 • Przebieg konkursu

 1. Powitanie.

 2. Zapoznanie z regulaminem.

 3. Przedstawienie porządku konkursu.

 4. Powołanie protokolanta.

 5. Powołanie składu Jury konkursu.

 6. Powołanie komisji konkursowej.

 7. Przekazanie kart punktacji.

 8. Głosowanie.

 9. Zebranie kart przez komisję konkursową.

 10. Podliczenie punktów i ogłoszenie wyników.

 11. Sporządzenie i podpisanie protokołu. 

 • Postanowienia końcowe

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeniowej, i na stronie internetowej przedszkola.