Rozwijanie aktywności twórczej.

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym.

 Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka  i 

 jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest 

 radość pokonanej trudności, osiągniętego celu,

  odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście 

  samodzielności, opanowania, władania”.

 (Janusz Korczak)

    Dziecko żyjąc w swoim środowisku, chce radośnie w nim uczestniczyć. Otwiera się ku światu, pragnie zaspokoić swoją ciekawość, stuka, wącha, dotyka, sprawdza. Od najmłodszych lat ma swój udział w tym, kim się staje i kim będzie. Wielu psychologów twierdzi, że dzieci są twórcze z samej swej natury, a postawa twórcza jest wśród dzieci powszechna. Są też tacy, którzy twierdzą, iż małe dzieci nie są w stanie stworzyć niczego naprawdę nowego i oryginalnego. Jakże się mylą. To właśnie małe dzieci często nas zaskakują różnymi pytaniami, podejmują śmiało wszystkie tematy, a trudne problemy plastyczne rozwiązują z niezwykłą pomysłowością. To od nas nauczycieli zależy m. in., czy stworzymy dziecku różnorodne sytuacje, które dadzą mu możliwość podejmowania różnorodnych form aktywności, czy zachęcimy go do podejmowania różnorodnych działań, czy wreszcie postawimy dziecko w sytuacjach problemowo – otwartych poprzez różne propozycje, które są nastawione na jakiś cel, ale droga do niego ma być odnaleziona czy stworzona przez dziecko. Wszystkie dzieci mają twórcze podejście do życia, a zadaniem dorosłych jest rozwijanie, inspirowanie, podsuwanie pomysłów. Powinniśmy umożliwić dziecku samodzielne próbowanie, eksperymentowanie, wyrażanie. Chodzi o możliwość komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, możliwość umiejętności uzasadniania własnych poglądów. Pełna akceptacja każdego dziecka to konieczny warunek, by mogło działać twórczo, uniezależniało się od pomocy innych osób. Należy zastanowić się, kim jest dziecko, jak jest ukształtowane wobec życia, jaki jest stosunek do niego.  

 

 

 

Dlatego już od przedszkola należy wdrażać wychowanków do aktywnego i odważnego podejmowania problemów, które wzbudzając twórczą lub badawczą postawę, pozwolą ukształtować chętnych do odkrywania i kreowania pożądanych wartości duchowych i materialnych.

 

 

 

Istotną rolę w tworzeniu warunków do rozwoju twórczej aktywności dziecka odgrywa nauczyciel, który umożliwia organizowanie sytuacji tzw. inspirujących, wyzwalających twórczość dzieci w różny sposób, np. tekstem literackim, muzyką, barwnym opowiadaniem, wywołanymi przeżyciami.

 

 

 

Nauczyciel powinien być osobą inspirującą i organizującą warunki, nie tylko materialne – środki, materiały, narzędzia, ale także emocjonalne – odpowiednia atmosfera, sposoby pracy z dzieckiem, a więc to wszystko, co daje dziecku poczucie swobody, bezpieczeństwo i pewność, że jest akceptowane. Spełnienie tych warunków powinno wpłynąć na poszerzenie zakresu swobody działania dziecka oraz powinno sprzyjać ujawnieniu się jego otwartości w stosunku do nauczyciela i rówieśników, jak również pełniejszemu wykorzystaniu własnych możliwości. Dla dzieci w tym wieku nie tyle istotny jest wynik ich aktywności, lecz sam proces tworzenia i czynności z nim związane. Otwarty styl pracy nauczyciela uwzględnia stwarzanie dzieciom możliwości do własnej, niczym nie ukierunkowanej sugestiami twórczości. By móc pracować w sposób „otwarty”, należy zaakceptować każde dziecko takim, jakie ono jest, zapewnić mu zaspokojenie podstawowych potrzeb psychicznych. Nauczyciel pełni rolę osoby zachęcającej do działania, podsuwa pewne propozycje, które dziecko może uznać za słuszne lub nie. Zadanie, które może spowodować wyzwolenie twórczej aktywności, powinno zaciekawić dziecko, nie może być proste ani zbyt skomplikowane, ale odpowiednie do możliwości wychowanka. Niezbędnym warunkiem twórczej aktywności dziecka jest bogate i zróżnicowane środowisko materialne (materiały plastyczne, narzędzia, książki, instrumenty muzyczne), które umożliwia dziecku wybór narzędzi i innych przedmiotów do działania np. tworząc malowane obrazy ma ono do wyboru różnorodne formaty papieru, wiele farb, różne pędzle, tworząc muzykę korzysta z instrumentów muzycznych.

 

 

 

Pracując z dziećmi w sposób otwarty wyzwala się ich aktywność ruchową, literacką, muzyczną, plastyczną, teatralną, pozwala się im współuczestniczyć w odkrywaniu świata, czyni się je podmiotem wychowania a nie biernym przedmiotem.                                                              

 

 

 

Mając na uwadze jak ważną rolę odgrywa twórcza postawa dziecka staramy się by nasze przedszkolaki miały okazję do podejmowania różnorodnych działań, a tym samym kształtowały otwartość na świat i pozytywne myślenie o sobie samym.

 

 

 

 Przygotowała: Barbara Zielińska