Projekt „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej”

 

Projekt „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego, Poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.

Przedszkola objęte projektem:

  1. Przedszkole nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej
  2. Przedszkole nr 44 w Bielsku-Białej
  3. Przedszkole nr 49 w Bielsku-Białej

Projekt pt.: „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej skierowany będzie łącznie do 510 dzieci, w tym 238 dziewczynek w wieku przedszkolnym z terenu Miasta Bielsko-Biała oraz do 51 nauczycieli przedszkolnych.

Cel główny projektu to: Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Bielsko-Biała dla 150 nowoprzyjętych dzieci, w tym dla 65 dziewczynek, zwiększenie szans edukacyjnych 360 dzieci już uczęszczających do placówek objętych projektem, u których zdiagnozowano występowanie deficytów w okresie realizacji wsparcia dla dzieci, tj. od 01.09.2019r. do 31.08.2020r. i w okresie co najmniej dwuletnim po zakończeniu projektu, oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 51 nauczycieli pracujących w placówkach do których skierowany jest projekt.

Termin realizacji projektu: 01.07.2019r. do 31.08.2020r.

Dofinansowanie z UE: 1 101 541,24 PLN

Budżet JST: 194 389,64 PLNplakat nr 1