Rekrutacja do Przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

 Uwaga rodzice dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 .

potwierdzenie woli do pobrania:

 potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

Dotyczy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się
1 marca 2019 roku
. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 1 marca o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz wniosku będzie dostępny 1 marca o godz. 9.00 pod adresem: https://bielsko-biala.nabory.pl. Również pod tym adresem rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola, jego dokładną lokalizacją na mapie oraz szczegółowymi zasadami postępowania rekrutacyjnego. Poniżej publikujemy terminy oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,
W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
Uruchomienie elektronicznego systemu „NABO” dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się
z ofertą przedszkola i zasadami rekrutacji, wypełnianie, drukowanie wniosku).
1 marca godz. 9.00 20 marca godz. 24.00 20 maja godz. 9.00 28 majagodz. 24.00
Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów). 1 marca godz. 9.00 21 marca godz. 13.00 20 maja godz. 9.00 29 maja godz. 13.00
Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną, składanie dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach na żądanie komisji rekrutacyjnej.
21 marca godz. 15.00 4 kwietnia godz. 9.00 29 maja godz. 15.00 12 czerwca godz. 13.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 8 kwietnia godz. 13.00 13 czerwca godz. 13.00
Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia. 9 kwietnia godz. 9.00 15 kwietnia godz. 13.00 14 czerwca godz. 9.00 21 czerwca godz. 13.00
Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych
i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje.
15 kwietnia godz.15.00 21 czerwca godz. 15.00

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria
o charakterze ustawowym i lokalnym i nie ma znaczenia kolejność składania wniosków.

 

I ETAP – KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium[1]) Wartość kryterium
w punktach[2]
Wielodzietność rodziny kandydata[3] (oświadczenie) 128
Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) 128
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
128
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
128
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
128
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie[4] (Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) 128
Objecie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej)
128

II ETAP – KRYTERIA LOKALNE OKREŚLONE W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium [5]) Wartość kryterium
w punktach[6]
Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – oświadczenie 64
Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu lub ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola – oświadczenie 32
Kandydat ze stwierdzoną przez lekarza alergią pokarmową (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Przedszkoli nr 32, 37, 44 realizujących innowację
o charakterze żywieniowym) – oświadczenie
16
Kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata) zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w trybie stacjonarnym – oświadczenie 8
Kandydat, który w roku rekrutacji uczęszcza do żłobka miejskiego w Bielsku-Białej – oświadczenie 4
Kandydat, dla którego przedszkole pierwszego wyboru jest przedszkolem znajdującym się w obwodzie szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata – oświadczenie 2

 

[1] Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica.

[2] Kryteria ustawowe mają jednakową wartość

[3] Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

[4] Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

[5] Wszystkie kryteria lokalne potwierdzane są oświadczeniem rodzica.

[6] Kryteria lokalne mają różną wartość.