Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 49 W BIELSKU -BIAŁAEJ
WIZJA:
Nasze przedszkole uczy optymizmu, radości z podejmowanych działań, mądrości, jest miejscem dobrej zabawy i sukcesów każdego dziecka

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość, a przede wszystkim umiejętność optymistycznego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą , zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych lepszych i oryginalnych rozwiązań
NASZ PRIORYTET
„Nie ma w życiu beznadziejnych sytuacji, są tylko ludzie, którzy stali się bezradni wobec nich…”
Clark Booth Luce
Wychowanie dziecka zaradnego, przedsiębiorczego, kreatywnie i optymistycznie myślącego, które potrafi współdziałać z innymi.
MISJA
• Każde dziecko ma poczucie swojej wyjątkowości i wartości
• Każdy nauczyciel wykazuje się kreatywną, poszukującą postawą wobec własnej pracy
• Partnerzy i zasoby przedszkola pomagają w przygotowaniu dzieci do życia w nowoczesnej rzeczywistości przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i wartości uniwersalnych
CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:
1. Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci.
2. Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, kreatywność, wiara we własne możliwości)
3. Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji adekwatnie do sytuacji
4. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i w przedszkolu
5. Wspomaganie rodziców w wychowaniu „optymistycznego dziecka”
6. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji pracy przedszkola.
7. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym
ZADANIA:
• Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci poprzez różnorodne formy zabaw w celu osiągnięcia gotowości szkolnej /dzieciom o naturalnym jak i przyspieszonym tempie rozwoju oraz dzieciom z trudnościami/
• Promowanie zdrowego stylu życia w domu i w przedszkolu, dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i emocjonalny. Umożliwienie dzieciom zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.
• Dbałość o bezpieczeństwo dzieci, respektowanie ich praw oraz umożliwienie im rozwoju zainteresowań i uzdolnień.
• Wyrabianie tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. Przełamywanie negatywnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności.
• Unowocześnienie i wzbogacenie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań

Modyfikacja Koncepcji Pracy Przedszkola Nr49 w Bielsku-Białej na rok szkolny 2020/2021

Wnioski z ewaluacji Koncepcji Pracy Przedszkola w roku szkolnym 2019/2020
Poszerzyć zapis w Koncepcji Pracy Przedszkola dotyczący zadań placówki, a mian.:

  • „Wspieranie procesów poznawczych dziecka i rozwijanie jego kompetencji kluczowych poprzez łączenie różnych form aktywności z muzyką i ruchem”
  • Pobudzenie aktywności poznawczej i chęci wielozmysłowego poznania otaczającego świata poprzez różnorodne formy działania w powiązaniu z muzyką i ruchem.